W Krakowie ruszają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

W Krakowie ruszają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana co do zasady 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Informacji o konkretnym miejscu i godzinach otwarcia punktów należy szukać w Biuletynie Informacji Publicznej

Punkty w których udzielana jest pomoc:
– os. Centrum C10, pok. 4.
– ul. Centralna 53, pok. 7
– Pl. Wszystkich Świętych 3-4, pok. 27
– ul. Reymonta 20, pok. 47
– ul . Rozrywka 1, pok. 8
– Rynek Podgórski 4/2a

W ustawie nie wprowadzono rejonizacji. Dzięki temu mieszkaniec Krakowa – jeśli tylko spełnia kryteria uzyskania pomocy prawnej – będzie mógł prosić o pomoc w punkcie prowadzonym również w innych powiatach. O poradę będzie można również wystąpić wielokrotnie i to nawet w tej samej sprawie.

Podmioty uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej to osoby fizyczne, które spełniają jedną z poniższych przesłanek:
• w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej miały przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
• posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
• uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
• posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
• nie ukończyły 26 lat,
• ukończyły 65 lat,
• w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej polega na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w powyższych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej nie obejmuje:
• spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
• spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności